główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:


1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Dom Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej, ul. Puszkina 7

2) inspektorem ochrony danych w Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej jest Pani

Seweryna Stryj, te. 32 248-17-74 wewn. 20

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej na podstawie obowiązujących przepisów prawa szczególnie ustawy o pomocy społecznej  oraz rozporządzenia o domach pomocy społecznej.

4) dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest w zależności od celów przetwarzania -  dobrowolne ale niezbędne do realizacji celów w jakich są zbierane lub wynika z przepisów prawa.

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.